Tehetség Program

 

Csengetési rend

0. óra: 7.00 - 7.45
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 10.50 - 11.35
5. óra: 11.45 - 12.30
6. óra: 12.40 - 13.25
7. óra: 13.30 - 14.15

Egészség

Határtalanul

Uniós projektek

Bejelentkezés

A ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A házirend az iskola belső életét szabályozza, annak betartatása az intézmény minden tanulójának és dolgozójának, az intézmény feladatellátásában résztvevőknek joga és kötelessége.

A házirend betartása kötelező minden iskolai szervezésű rendezvényen.

A házirend megsértése számonkérést, fegyelmi eljárást von maga után.

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK:

·         A tanulók ismerjék az iskola múltját, ápolják hagyományait.

·         A tanulók ismerjék és tartsák be a Pedagógiai Program céljait, normáit.

·         A tanulók fegyelmezett, eredményes munkával, kulturált viselkedéssel erősítsék az iskola jó hírnevét.

·         Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára.

A TANULÓ  JOGA,  HOGY:

·         képességeinek, érdeklődésének megfelelő oktatásban részesüljön, továbbtanuljon.

·         biztonságos, egészséges környezetben tanuljon, életkorának megfelelő tanulmányi rendben.

·         részt vegyen hit- és erkölcsoktatásban.

·         személyiségi jogait az intézmény tiszteletben tartsa mindaddig, amíg az nem veszélyezteti saját és társai, illetve az alkalmazottak testi, lelki épségét.

·         pedagógus felügyeletével használja az iskola eszközeit, létesítményeit.

·         részt vegyen a Diákönkormányzat, valamint egyéb szabadidős tevékenységek munkájában

·         napközi otthonos vagy tanulószobai ellátásban részesüljön.

 

o   A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

o   A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

 

A TANULÓ KÖTELESSÉGE, HOGY:

·         hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

·         közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

·         megtartsa az iskolai foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek rendjét.

·          óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.

·         megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit; a tanuló által okozott kárt a törvényes képviselő köteles megtéríteni.

·         az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.

·         megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:

·         Tanórán a tanuló biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem.

·         A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket és ellenőrző könyvét hozza magával.

·         Az ellenőrzőben a bejegyzéseket legalább hetente egy alkalommal a szülővel írassa alá.

·         Az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát (lányoknak fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak fehér ing és sötét nadrág).

 

AZ ISKOLA MUNKARENDJE

·      Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig tart nyitva.

·      A tanulóknak tanítás előtt 10 perccel a tanítás helyére meg kell érkezni.

·      A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskola folyosója

·      A tanítási órák ideje: 45 perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb órát is szervezhet, amely 90 percnél nem lehet hosszabb.

·      Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva. Ezen szabály meg nem tartása esetén a tanulót 3-szori szóbeli figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetésben kell részesíteni.

·      Az óraközi szünetekben zenét csak fülhallgatóval lehet hallgatni.

·      A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük és ott
fegyelmezetten kell várniuk a tanárt.

·      Ha a tanuló a tanulói foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. A késések perce összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkésett tanuló nem zárható ki a tanóráról.

 

A TANÓRA RENDJE

·      Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik. A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik.

·      A tanítási órák elején a tanulónak elő kell készíteni füzetét, könyvét, ellenőrzőjét. Ha szólni kíván, kézfelemeléssel kell jeleznie. A tanórát fegyelmezetlenséggel nem zavarhatja.

·      Az osztálynévsor betűrendje alapján kijelölt hetesek megbízatása egy hétre szól. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni.  A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg.

·      A hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem előkészítéséről (kréta, tábla, stb.), a terem szellőztetése szünetben, a szünetben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra kiküldik, a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét,  ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg, jelentik a tanári szobában. A tanóra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról.

·      Egy tanítási napon az osztályközösség csak egy témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár köteles már 7 nappal előbb bejelenteni a tanulóknak.

·      A tanuló tanítási időben csak a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti.

·      A tanítás után illetve a délutáni foglalkozások után az iskola területét el kell hagyni.

 

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE

·        A foglalkozások időpontjai a tanórák figyelembevételével történik.

·        Az elvárt magatartás megegyezik a tanóraival.

·        Egyéb foglalkozásra a gyermek szülői engedéllyel jelentkezhet, felvétele után a foglalkozásokon való részvétel a tanév végéig kötelező.

·        A tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzásra - az igazolt és igazolatlan távollétre - a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

·          Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén.

A TANULÓ MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

·         A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni.

·         A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni.

·         A betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzásról a szülőnek három napon belül értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét.

·         A tanulóknak a szülői vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk a hiányzást követő 2 héten belül.

·         Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanárok által megszabott határidőn belül.

·         Az első igazolatlan hiányzás után értesítjük a szülőt, 10 óra után a gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, 30 óra után az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 50 óra után a gyámhatóságot és a kormányhivatalt.

·         A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, ha az iskola legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a szülőt.

A VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS RENDJE

·         Az emberi méltóság tiszteletben tartásával a tanulónak joga van véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni, tájékoztatást kapni az őt valamint tanulmányait érintő kérdésekkel kapcsolatban osztályfőnöki órákon valamint a diákönkormányzaton keresztül, illetve közvetlenül fordulhat az iskola pedagógusaihoz. Észrevételeire 15 napon belül érdemi választ kell kapnia.

·         A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be az igazgatóhoz, aki a benyújtástól számított 30 napon belül köteles intézkedni.

 

 

TANULÓI JUTALMAZÁS, DICSÉRETEK

·         A példamutató magatartású, kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó, vetélkedőkön, rendezvényeken eredményesen teljesítő diákokat az iskola jutalomban részesíti.

·         Ennek formái: szóbeli vagy írásbeli tanítói, tanári, szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.

·         A kiemelkedő teljesítményt az iskola oklevéllel és tárgyjutalommal is elismeri.

A TANULÓI TANULÓI FIGYELMEZTETÉS, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

·         Azt a tanulót, aki a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.

·         Az iskolai fegyelmező intézkedések:szaktanári figyelmeztetés szóban,szaktanári figyelmeztetés írásban, osztályfőnöki figyelmeztetés szóban,  osztályfőnöki figyelmeztetés írásban,osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés,igazgatói intés,  nevelőtestületi figyelmeztetés,  nevelőtestületi intés.

·         Az a tanuló, aki öt alkalommal nem hozza el az ellenőrzőjét osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Az a tanuló, aki az óraközi szünet szabályait háromszori szóbeli figyelmeztetés ellenére is megszegi, írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül.

·         Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60.§-a szerint kell lefolytatni.

·          Ha az iskolának a tanuló kárt okoz, a szülő köteles az okozott kárt megtéríteni.

·         A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni.

A  TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ NEM SZÜKSÉGES TÁRGYAK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

·         A tanításhoz szükséges eszközökön kívül más eszközöket az iskolába lehetőleg ne hozzon magával a tanuló.

·         Amennyiben a tanuló olyan eszközt, értéket hoz magával (pl. pénz, ékszer, mobiltelefon stb.) melyek nem az iskolai foglalkozásokhoz szükségesek, azon a napon kérheti annak megőrzését osztályfőnökétől vagy az iskola igazgatójától.

·         Egyéb esetekben a behozott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

·         A mobiltelefon tanórai használata feljogosítja a nevelőt annak elvételére, amelyet a szülő személyesen kérhet vissza az igazgatótól.

·         Külön engedély nélkül az iskola területén telefonnal vagy fényképezőgéppel képeket illetve hangfelvételt a tanuló nem készíthet.

·         Olyan eszközöket, melyek a tanulók testi épségére veszélyesek és nem iskolai eszközök (öngyújtó, bicska, petárda, stb.) az iskolába hozni tilos és büntetést von maga után.

·         Ha az előírt szabályokat a tanuló megszegi, a bekövetkezett kárért, a nevelési-oktatási intézményünk nem felel.

 

 

AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEKHASZNÁLATA

·         Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja.

·         Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges: tornaterem, számítástechnika terem, szertárak, iskolai könyvtár, sószoba, iskolai létesítmények

·          A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket, mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.

·         Vagyonvédelmi okokból a szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni.

·         Az iskola területén, udvarán kerékpározni, verekedni, napraforgómagot, tökmagot, alkoholt fogyasztani, dohányozni tilos.

A TORNATEREM ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ HELYISÉGEKHASZNÁLATI RENDJE

·         A testnevelésórákon minden tanuló kötelessége az önmaga és társai testi épségének védelmét biztosító szabályok és tanári utasítások betartása.

·         Balesetvédelmi okokból ékszert nem viselhetnek a tanulók.

·         A tanuló köteles hosszú haját összekötni.

·         A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

·         Testnevelésórán a tornaruha (rövid nadrág, póló) és a tornacipő viselete kötelező.

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK RENDJE

·         Az iskola szociális ösztöndíjat, támogatást a tanulók számára nem biztosít.

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSÉNEK RENDJE. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA, DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

·        Iskolánkban – a szorgalmi időszakban – mindennapos étkezésben részesülhet a tanuló.

·        Hiányzás esetén az aznapi étkezés lemondásra kerül, térítési díjat nem számolunk fel, így visszatérítésre nem kerül sor.

·        A tanuló által iskolai alapanyagokból előállított termék, dolog vagy alkotás az intézmény tulajdonát képezi. Amennyiben igényt tart a tárgyakra, legkésőbb tanulói jogviszonyának megszűnésekor a tanulót illetik meg.

 

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS A JAVÍTÓVIZSGA SZABÁLYAI

·         Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak:

-     a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól.

-     engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

-     ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

·         Osztályozó vizsgát tehet, ha

-          250 órát meghaladja az igazolt és igazolatlan együttes mulasztása,

-                egy adott tantárgyból mulasztása meghaladja a tanítási órák 30 %-át ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Az osztályozó vizsga követelménye megegyezik az adott tantárgy és az adott évfolyam követelményének teljesítésével.

·         Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

-  a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

-   az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról elkésik, távol marad.

A javítóvizsga augusztus 15-31. között tartandó.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

·         Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az iskola igazgatója és a gyermekorvos általi megállapodás szerint.

·         Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 16 óra között.

·         A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola bejárati ajtaján elhelyezett tájékoztatón, valamint az intézmény honlapján szerezhetnek tudomást.

·         A tanulók, iskolai dolgozók, a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani.

·         Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának, az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményekre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

·          Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze.

·         Iskolai rendezvénynek minősül: Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró), nemzeti ünnepek, helyi rendezvények, diák- és sportnapok, iskolai kirándulások, nyílt napok, Zichy-napok.

 Ezen házirend:

         - a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelésről szóló törvény

         - a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

         - az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.   

A házirend 2012. december 1-jén lép életbe, s ezzel egyidejűleg az előző házirend szabályai hatályon kívül kerülnek.

 

 

 Sárszentmihály, 2012. december 1.     

Copyright © 2016 Minden jog fenntartva.